برنامه حسابرسی - آزمونهای حسابرسی

برنامه حسابرسی - آزمون های حسابرسی - مارکت فایل

ساختار کنترل داخلی. انواع حسابها: 1- حقیقی: مانده این حساب ها حاكی از وجود شئ در موسسه مورد رسیدگی می باشد مانند دارائی های ثابت مثل سرقفلی. 2- شخصی: حاكی از ...

طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي آزمون‌هاي محتوا

اما اين برنامه مقدماتي ، بطور پيوسته با پيشرفت كار حسابرسي تعديل مي‌گردد . به عنوان مثال : نوع و ماهيت ، زمان‌بندي و ميزان روش‌هاي آزمون محتوا به ارزيابي حسابرس از ...

برنامه حسابرسی - بهزاد کمری کارشناس ارشد حسابداری - blogfa

ب) آزمون محتوای برنامه حسابرسی:این بخش به اثبات اقلام موجود در صورت های مالی ونیزکفایت افشا درصورت های مالی می پردازد در این آزمون حسابرسان میخواهند ببینند ...

فصل اول مطالب حسابرسی : طراحي برنامه‌هاي حسابرسي و اجراي ...

اما اين برنامه مقدماتي، بطور پيوسته با پيشرفت كار حسابرسي تعديل مي‌گردد. براي مثال نوع و ماهيت، زمان‌بندي و ميزان روش‌هاي آزمون محتوا به ارزيابي حسابرس از خطر ...

خلاصه فصل سوم - حسابرسی 1 - blogfa

آزمون های حسابرسی به 2 دسته تقسیم می شوند: آزمون رعایت روش ها(کنترل); آزمون محتوا: الف) آزمون های تحلیلی. ب) آزمون جزئیات مانده حساب وگروه معاملات. مراحل انجام برنامه ...

برنامه حسابرسی –ازمون های حسابرسی - بانك مقالات تيبا فايل

ساخنار کنتر ل داخلی. انواح حسابها. آزمون های حسابرسی. انواع آزمون های حسابرسی براساس مانده اقلام صورت های مالی. حساب ها و اسناد دریافتنی. رسیدگی ...

تست حسابرسی با رعایت بیشترین تکرار در آزمون های سراسری ...

۴) در گزارش حسابرس نیازی به افشا نیست. ۱۵- بررسی تحلیلی که در برنامه ریزی حسابرسی مورد استفاده قرار می گیرد، به کدام مورد تاکید دارد؟ ۱) کاهش حدود آزمونهای ...

ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ : درس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ

ﺷﻨﺎﺧﺖ، ارزﻳﺎﺑﻲ و آزﻣﻮن رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺠﺮب، درﺟﻪ ي اﻃﻤﻴﻨﺎن را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ... ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﻮﺛﺮ و ﺑﻤﻮﻗﻊ و ﺑﺎ ﻛﺎراﺋﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد، ﻛﺎر اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﻮد.

تفاوت آزمون رعایت و آزمون محتوا - حسابدار تک - پرشین بلاگ

تفاوت آزمون رعایت با آزمون محتوا آزمون رعایت جهت کشف انحرافات از روشهای تجویز شده می باشد و حسابرسان را در ... ... آزمون های محتوا، در حسابرسی نهایی و برای اثبات مانده حساب بکار می رود. این آزمون ها به ... 1- برنامه ریزی حسابرسی،

دانلود فایل

آزﻣﻮن ﻣﺤﺘﻮا . روﺷﻬﺎي. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ. ﻃﺮاﺣﻲ. ﺷﺪه. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺸﻒ ﺗﺤﺮﻳﻔﻬـﺎي ﺑﺎاﻫﻤﻴـﺖ. در ﺳﻄﺢ ادﻋﺎ. ﻫﺎ ... ﻧﻈـﺮ. ﮔـﺮﻓﺘﻦ اﻫﻤﻴـﺖ، ﺧﻄـﺮ. ارزﻳﺎﺑﻲ. ﺷﺪه و ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳـﺰي ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ. ﺣـﺴﺎﺑﺮس ﺗﻌﻴـﻴﻦ. ﻣـﻲ.

مجموعه کامل فرم ها، دستورالعمل ها و روش های اجرایی حسابرسی ...

۳, روش تحلیلی در مرحله برنامه ریزی و بررسی کلی در پایان حسابرسی, Pdf, ۹. ۴, کاربرگ ... ۶۳, راهنمای چگونگی تکمیل برنامه آزمونهای کنترلها, Pdf, ۲. برنامه ریزی و ...

برنامه رسیدگی به حسابها- نرم افزار پارسیان - پارسیان حساب

ب ) آزمون هاي محتوي (رسيدگي محتوايي) : بعد از آنكه حسابرسي ضمني انجام شد بايستي پرونده حسابرسي ضمني مطالعه شود و با توجه به نقاط ضعف و قدرت سيستم آزمون ...

مهمترین نکات حسابرسی 4 - blogfa

حسابرس بر اساس اجرای آزمون کنترل ها و رعایت روش ها، اقدام به برآورد نهایی خطر ... و برای تدوین برنامه حسابرسی، این برآورد را به مانده حساب ها و گروه های معاملات ربط دهد.

برنامه ها و چک لیست ها - بورس اوراق بهادار

در حوزه حسابرسی مالی، عملیاتی و داخلی نمونه ای از چک لیست ها و برنامه های فوق را به شرح ذیل ارائه می ... 2- برنامه آزمون کنترل‌ها (رعایت)- چرخه فروش، درآمدها و دریافت‌ها.

قسمت دوم اصول حسابرسی - حسابداری - blogfa

حسابرسان داخلی ضمن توجه به سایر مطالب برای تعیین موارد زیر نیز آزمونهایی را انجام می دهند: ... حسابرسان باید شناخت کافی از ساختار کنترل داخلی برای برنامه ریزی ...

آزمون های حسابرسی - مرکز مدیریت اجرایی

آزمون های حسابرسی. آزمون های حسابرسی مجموعه ای از روش های حسابرسی است که برای اثبات یا رد موضوعی به کار می رود و زمانی که حسابرس حداقل از یک روش از درون اسناد و ...

استاندارد 4130 برنامه ریزی حسابرسی مالی - دیوان محاسبات

برنامه ریزی مناسب کار برای حسابرسی صورت های مالی به شرح زیر است: )رک: بندهای ... از اجرای آزمونهای محتوا ممکن است با شواهد حسابرسی حاصل از اجرای آزمون کنترل ها، ...

نکته کلیدی و مهم حسابرسی

موضوع برنامه ریزی کار حسابرسان در بند حدود رسیدگی در تعریف کار حسابرسی ... هنگامی که خطر ذاتی و کنترل بالا باشد، حسابرس با افزایش آزمون های محتوا، خطر عدم ...

کنترل های داخلی در حسابرسی - یاس - blogfa

کنترل های داخلی در حسابرسی سیستم کنترل داخلی به سه جزء 1- محیط کنترل شامل ... ایجاد کنترلهای حفاظتی کافی در مورد امکان دستیابی به برنامه های رایانه ای و ... را از لحاظ اثر بخش و کارآمد بودن استفاده از منابع سازمان آزمون ارزیابی و گزارش میکند .

نمونه سئوالات تشریحی درس حسابرسی یک

ا-حسابرسی صورت های مالی 2- حسابرسی رعایت 3- حسابرسی عملیاتی 4- حسابرسی مدیریت. 4- از جمله ... 1-برنامه ریزی کارها ونظارت 2- شناخت از کنترل داخلی 3- جمع آوری شواهدکافی وقابل اطمینان ... 45-اخذ تاییدیه جزء کدام یک از آزمون های حسابرسی است؟

سوالات به همراه باسخ درس حسابرسی آزمون ارشد 85 - حسابداری

4) در گزارش حسابرس نیازی به افشا نیست. 15- بررسی تحلیلی که در برنامه ریزی حسابرسی مورد استفاده قرار می گیرد، به کدام مورد تاکید دارد؟ 1) کاهش حدود آزمونهای ...

حسابرسی سیستم های کامپیوتری

3- کدام از وظايف کارشناس حسابرس سيستمهاي کامپيوتري نيست : 1) پشتيباني فني 2) آزمون ارزيابي سخت‌افزار 3) نوشتن برنامه مخصوص کامپيوتري 4) اجراي ...

۵۲۰ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ ﺭﻭﺷﻬـﺎﻱ ﻓﻬﺮﺳﺖ – 1 3 ﻛ 7

ﻛﺎرﺑﺮد روﺷﻬﺎي. ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ. در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ. 9. –. 8. ﻛﺎرﺑﺮد روﺷﻬﺎي. ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ. در آزﻣﻮﻧﻬﺎي. ﻣﺤﺘﻮا. 12. –. 10. ﻛﺎرﺑﺮد روﺷﻬﺎي. ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ. در ﺑﺮرﺳﻲ. ﻛﻠﻲ. در ﭘﺎﻳﺎن. ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ. 13. ﻣﻴﺰان. اﺗﻜﺎ ﺑﺮ روﺷﻬﺎ.

نمونه گیری برای آزمون کنترلها: توجه به کارایی حسابرسی

جایگ ذاری کاربرد و در حسابرس ی کاربرده ای فراوانی دارد؛. اما به س ادگی محاسبه پذیر نیس ت و تنها برنامه های رایانه ای. قابلیت انجام محاس بات ...

تست های حسابرسی ارشد به همراه جواب تشریحی

4- حسابرس رويدادها و شرايط مربوط به فرض تداوم فعاليت را در فرايند....... مورد توجه قرار مي دهد. 1) برنامه ريزي كار. 2) ارزيابي كنترلهاي داخلي. 3) انجام آزمون محتواي ...

دانلود فایل قسمتی از کتاب حسابرسی(میکروطبقه بندی شده)

ﻫﺎي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺮاي آزﻣﻮن. ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮا و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ. ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف اوﻟﻴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس از ﻛﺴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﻛﻨﺘﺮل. ﻫﺎ. ي داﺧﻠﻲ. ﺟﻤﻊ. آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺒﻘﻪ.

برنامه حسابرسي (محك)

مجموعه برنامه حسابرسي محك تهيه شده توسط جامعه حسابداران رسمي. 1- برنامه حسابرسي با فرمت pic. 2- برنامه حسابرسي با فرمت word. 3- برنامه حسابرسي با فرمت pdf.

ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن ( 1395 ﻣﺎه آﺑﺎن - quizman

ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. 7. ﺣﺴﺎﺑﺮس در ارزﯾﺎﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ. ﺑﺮاي ﻫﺪﻓﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮ. اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اراﺋﻪ. ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ. 10000. و. 20000. رﯾﺎل اﺛﺮ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ. ﺑﺮ ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﯾﺎن ...

حسابرسی مبتنی بر ریسک

در طرح کلی حسابرسی در صورت اتکا بر سیستم کنترل داخلی، آزمون های محتوا محدود و ... الف) برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی باید به گونه ای انجام شود که انتظار ...

برنامه حسابرسی - آزمونهای حسابرسیدسته: حسابداری
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 35 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 30

مقاله با عنوان برنامه حسابرسی آزمونهای حسابرسی در فرمت ورد در 30 صفحه

قیمت فایل فقط 12,100 تومان

محتویات این مقاله:

ساخنار کنتر ل داخلی

انواح حسابها

حقیقی

شخصی

اسمی

وابسته

آزمون های حسابرسی

الف) آزمون رعایت روش ها

ب) آزمون محتوی

انواع آزمون های حسابرسی براساس مانده اقلام صورت های مالی

آزمون جزئیات

آزمون تحلیلی

حساب ها و اسناد دریافتنی

طبقه بندی ح و اسناد دریافتنی

در خصوص رسیدگی اقلام صورت های مالی سه سویه را دنبال می كنیم

رسیدگی عملیاتی

رسیدگی اثباتی

بررسی های كلی

رسیدگی های مربوط به حساب ها و اسناد دریافتنی

رسیدگی عملیاتی

رسیدگی اثباتی

تعریف كنترل های اولیه حسابرسی:

بررسی متغیرهای موجود در زمینه حساب ها و اسناد دریافتنی

متغیر تمامیت

متغیر مالكیت

متغیر زمان

بررسی كلی

مدارك حسابداری دو گونه می باشند

مدارك متمركز

مدارك غیر متمركز

چگونگی انجام آزمون انقطاع زمانی

پیش پرداخت ها

انواع پ پ

پ پ جاری

پ پ سرمایه ای

تبصره

رسیدگی به حساب پ پ

رسیدگی عملیاتی

رسیدگی اثباتی

سایر رسیدگی ها

توجه

تذكر

موجودی كالا

نكات مهم در ارتباط با حساب م كالا

یادآوری

میانگین

در ارتباط با كالاهای در راه

روش های Ex – work factor: (خارج از كارخانه)

Free alongside ship

Free on Board (FOB)

Cost and ftight

رسیدگی به حساب م كالا

رسیدگی عملیاتی

رسیدگی اثباتی

رسیدگی به دارایی های ثابت: (بلند مدت)

رسیدگی عملیاتی

رسیدگی اثباتی

وام ها

رسیدگی عملیاتی وام ها

رسیدگی اثباتی

حسابرسی وجوه نقد

حسابرسی عملیاتی

رسیدگی اثباتی

نكته

اثبات ماهویت طبقه بندی

اثبات ارزش

اثبات تمامیه

اثبات بقاء در تاریخ ترازنامه

اثبات مالكیت

توجه

حسابرسی حساب ها و اسناد پرداختنی

بررسی (رسیدگی به حساب ها و اسناد پرداختنی)

حسابرسی اقلام سود و زیان

نكات مهم در ارتباط با اقلام سود و زیان

صورت سود و زیان انباشته

فعالیت های اثر گذار بر صورت سود و زیان

الف) فعالیت های اثر گذار بر صورت سود و زیان دوره جاری

ب) فعالیت های اثر گذار بر صورت سود و زیان دوره های قبل

فعالیت ها به طبقات زیر تقسیم می شوند

فعالیت های عادی

فعالیت های غیر عادی

اقلام فوق العاده

نكته

استاندارد بین المللی تحقق درآمد

مقاطع شناخت درآمد

بعد از تأمین مواد اولیه

پس از دریافت سفارش كالا

پس از روند تولید (تكمیل)

پس از انتقال ماكلیت

پس از تبادل وجه نقد (دریافت)

توجه

كاربرگ تجزیه و تحلیل حساب فروش

آزمون تحلیلی در ارتباط با اقلام صورت سود و زیان

طبقه بندی هزینه ها و درآمدها

اصل علت و معلول

اصل سرشكن كردن منطقی و سیستماتیك هزینه ها

اصل تسریع در شناخت هزینه ها

فعالیت ها و مبادلات خارجی

فعالیت های خارجی

مبادلات خارجی

فعالیت های غیر عادی

سود و زیان ناشی از واگذاری دارایی های ثابت

سود و زیان ناشی از فروش و یا واگذاری سرمایه گذاری ها

سود و زیان ناشی از تسعید نرخ ارز

فروش ضایعات خارج از كنترل

نحوه ی شناسایی سود و زیان تسعید ارز

توجه

اقلام فوق العاده:

تغیرات حسابداری

تغییر در تفكیك شخصیت

تغییر در رویه های حسابداری

توجه

تغییر در برآوردهای حسابداری

نكته

اصلاح اشتباهات و تعدیلات دوره های مالی

رسیدگی به اقلام سود و زیان

رسیدگی عملیاتی

رسیدگی اثباتی

رسیدگی به حساب بهای تمام شده كالای فروش رفته

قیمت فایل فقط 12,100 تومان

نام محصول :برنامه حسابرسی - آزمونهای حسابرسی
شناسه کالا :PR16625
فروشنده :سل یو - sellu
قیمت :12100 تومان

محصولات مرتبط

پاورپوینت تداوم فعالیت در حسابداری و اثبات آن در حسابرسی و بررسی تحلیلی نسبت های مالی

حسابداری تعهدی,پاورپوینت تداوم فعالیت استاندارد,پاورپوینت تداوم فعالیت در حسابداری و اثبات آن در حسابرسی و بررسی تحلیلی نسبت های مالی

پاورپوینت تداوم فعالیت در

دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 634 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 51 دانلود پاورپوینت ارایه کلاسی با عنوان تداوم فعالیت درحسابداری و اثبات آن در حسابرسی و بررسی تحلیلی نسبت های مالی در حجم 51 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارایه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری رشته حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد قیمت فایل فقط 22,000 تومان عنوان: پاورپوینت تداوم فعالیت در حسابداری و اثبات آن در حسابرسی و بررسی تحلیلی نسبت های مالی دسته: حسابداری ویژه ارایه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 51 اسلاید این فایل در زمینه پاورپوینت تداوم فعالیت درحسابداری و اثبات آن در حسابرسی و بررسی تحلیلی نسبت های مالی می باشد که .

دانلود پاورپوینت فرضیات بدیهی حسابرسی

ویژگی فرضیات بدیهی,ویژگی فرضیات بدیهی,دانلود پاورپوینت فرضیات بدیهی حسابرسی

دانلود پاورپوینت فرضیات بدیهی

دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 552 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34 دانلود پاورپوینت ارایه کلاسی با عنوانفرضیات بدیهی حسابرسی در حجم 34 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارایه کلاسی درس حسابرسی رشته های حسابداری و مدیریت در مقطع کارشناسی و درس حسابرسی پیشرفته رشته حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد قیمت فایل فقط 17,600 تومان عنوان: دانلود پاورپوینت فرضیات بدیهی حسابرسی دسته: حسابداری - مدیریت ویژه ارایه کلاسی درس حسابرسی فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 34 اسلاید این فایل در زمینه فرضیات بدیهی حسابرسی می باشد که در حجم 34 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار درس حسابرسی رشته های حسابداری و مدیریت در مقطع کارشناسی .

دانلود پاورپوینت حسابرسی عملیاتی

تعریف حسابرسی,انواع حسابرسی,پاورپوینت حسابرسی عملیاتی,پاورپوینت,دانلود پاورپوینت حسابرسی عملیاتی

دانلود پاورپوینت حسابرسی عملیاتی

دسته: حسابداری بازدید: 2 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 444 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 دانلود پاورپوینت ارایه کلاسی با عنوان حسابرسی عملیاتی در حجم 40 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارایه کلاسی درس حسابداری مدیریت رشته های حسابداری و مدیریت قیمت فایل فقط 9,900 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود عنوان: دانلود پاورپوینت حسابرسی عملیاتی دسته: حسابداری - مدیریت ویژه ارایه کلاسی درس حسابداری مدیریت فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 40 اسلاید این فایل در زمینه حسابرسی عملیاتیمی باشد که در حجم 40 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار درس حسابداری مدیریت رشته های حسابداری.

پاورپوینت شواهد حسابرسی (فصل دوازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف حساس یگانه)

شواهد حسابرسی,پاورپوینت فصل هشتم کتاب,پاورپوینت شواهد حسابرسی (فصل دوازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف حساس یگانه)

پاورپوینت شواهد حسابرسی (فصل

دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 609 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 48 دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه با عنوان شواهد حسابرسی در قالب pptx، قابل ویرایش و در حجم 48 اسلاید شامل مقدمه، فرض تایید پذیری و حسابرسی، ویژگیهای کیفی صورتهای مالی که می توان در مورد آنها شواهد جمع آوری کرد، شواهد حسابرسی و مدارک موید، شواهد ، حقیقت و معرفت، ماهیت شواهد، قضایا و شواهد در حسابرسی، انواع قیمت فایل فقط 16,500 تومان عنوان: پاورپوینت شواهد حسابرسی فصل دوازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه تعداد اسلاید: 48 اسلاید فرمت: پاورپوینت کتاب فلسفه حسابرسی تألیف یحیی حساس یگانه از جمله منابع مهم درس حسابرسی در مقطع کارشناسی .

1100 کلمه مفید و ضروری برای آزمونهای زبان انگلیسی تافل، تولیمو، و ...

آموزش زبان,1100 کلمه مفید و ضروری برای آزمونهای زبان انگلیسی تافل، تولیمو، و ...

1100 کلمه مفید و

ضروری برای آزمونهای زبان انگلیسی تافل، تولیمو، و دسته بندی : جزوه فنی و مهندسی 0011 کلمه مفید و ضروری برای آزمونهای زبان انگلیسی تافل ، تولیمو ، و و کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتریمرتب شده بر اساس حروف الفبای فارسی30 صفحه دسته بندی: جزوه فنی و مهندسی تعداد مشاهده: 1996 مشاهده فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 30 حجم فایل: 684 کیلوبایت قیمت: 3,000 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود محتوای فایل دانلودی: 1100 کلمه مفید و ضروری برای آزمون های زبان انگلیسی تافل 1100 کلمه مفید و ضروری برای آزمون های زبان انگلیسی تافل ، تولیمو ،.

مرجعsellu
برچسب ها
4.3/5 (8 امتیاز)
قیمت :12100تومان
افزودن به سبد خرید

آخرین فروشگاه های بروز شده